Ajuntament de Reus

Gestió Forestal i del Medi Natural

Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, supervisar i, si escau, fer treballs forestals i en vivers, controlant i protegint el medi natural i capacitant les persones per a la conservació i millora ambiental, i aplicant els plans de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental, d’acord amb la legislació vigent.

Sortides

 • Coordinador/a d’unitats de prevenció i d’extinció d’incendis forestals

 • Encarregat/da d’empreses que facin tasques de lluita contra plagues i malalties forestals

 • Pràctic/a en treballs de topografia

 • Encarregat/da o capatàs/sa forestal

 • Encarregat/da de vivers, en general

 • Encarregat/da de repoblacions cinegètiques, piscícoles i astacícoles

 • Encarregat/da de treballs d’adequació de l’hàbitat aqüícola continental i de les espècies cinegètiques

 • Treballador/a especialitzat/da en activitats de control legal de depredadors o espècies invasores

 • Gestor/a cinegètic/a

 • Coordinador/a de feines de vigilància rural

 • Encarregat/da d’empreses de turisme cinegètic i piscícola

 • Agent forestal o similar

 • Guarda d’espais naturals

Institut d’Horticultura i Jardineria

Av. de Bellissens, 41. 43204 Reus

977 75 39 29

https://www.hortojardi.com/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.