Ajuntament de Reus

Cicles formatius de grau superior (CFGS)

Els cicles formatius de grau superior (CFGS) són estudis reglats i professionalitzadors. Formen part de l'educació superior i preparen l’alumnat per a l'activitat qualificada en un camp professional. Tenen una durada de 2.000 hores, distribuïdes en dos cursos acadèmics, i s'agrupen en famílies professionals. La titulació que s'obté és la de tècnic/a superior del perfil professional corresponent. A més, permeten accedir a estudis universitaris.

Requisits d'accés

  • Via batxillerat o estudis equivalents: es reserven un 60 % de les places als alumnes que arriben per aquesta via. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries i afins per al cicle que es vulgui escollir. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.

  • Via títol de tècnic de formació professional de grau mitjà o d'arts plàstiques i disseny: es reserven un 20 % de les places als alumnes que arriben per aquesta via. Les sol·licituds s'ordenen tenint en compte les prioritats següents:

    • En primer lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d'arts plàstiques i disseny que procedeix d'una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals del cicle de grau mitjà cursat i del cicle de grau superior a què volen accedir.

    • En segon lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d'arts plàstiques i disseny que procedeixen d'una família professional no afí.
      Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà de formació professional o d'arts plàstiques i disseny.

  • Via prova d'accés (o exempció) o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés es fa una reserva de places del 20 %. Dins d'aquesta via, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana del curs o de la prova d'accés.

Activitats físiques i esportives

Condicionament físic

Més informació

Ensenyament i Animació Socioesportiva

Més informació

Administració i gestió

Administració i Finances

Més informació

Assistència a la Direcció

Més informació

Agrària

Gestió Forestal i del Medi Natural

Més informació

Paisatgisme i Medi Rural

Més informació

Arts escèniques

Tècniques d’Actuació Teatral

Més informació

Arts gràfiques

Disseny i Gestió de Producció Gràfica

Més informació

Arts plàstiques

Animació

Més informació

Animació, perfil professional de Videojocs i Entorns Virtuals

Més informació

Aquitectura Efímera

Més informació

Arts Aplicades al Mur

Més informació

Fotografia

Més informació

Gràfica Audiovisual, perfil professional d’Infografia en 3D

Més informació

Gràfica Interactiva

Més informació

Gràfica Publicitària

Més informació

Il•lustració

Més informació

Joieria Artística

Més informació

Projectes i Direcció d’Obres de Decoració

Més informació

Comerç i Màrqueting

Comerç Internacional

Més informació

Gestió de Vendes i Espais Comercials

Més informació

Màrqueting i Publicitat

Més informació

Transport i Logística

Més informació

Edificació i Obra civil

Projectes d’Edificació

Més informació

Electricitat i Electrònica

Automatització i Robòtica Industrial

Més informació

Manteniment Electrònic

Més informació

Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics

Més informació

Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

Més informació

Energia i Aigua

Energies Renovables

Més informació

Gestió de l’Aigua

Més informació

Esports

Salvament i Socorrisme

Més informació

Fabricació mecànica

Construccions Metàl•liques

Més informació

Disseny en Fabricació Mecànica

Més informació

Programació de Producció en Fabricació Mecànica

Més informació

Fusta, moble i suro

Disseny i Moblament

Més informació

Hoteleria i Turisme

Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments

Més informació

Direcció de Cuina

Més informació

Gestió d’Allotjaments Turístics

Més informació

Guia, Informació i Assistències Turístiques

Més informació

Imatge i So

Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles

Més informació

Imatge personal

Caracterització i Maquillatge Professional

Més informació

Estètica Integral i Benestar

Més informació

Estilisme i Direcció de Perruqueria

Més informació

Indústries alimentàries

Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries

Més informació

Informàtica i Comunicacions

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat

Més informació

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Més informació

Desenvolupament d’Aplicacions Web

Més informació

Instal·lació i Manteniment

Manteniment d’Instal•lacions Tèrmiques i de Fluids

Més informació

Mecatrònica Industrial

Més informació

Prevenció de Riscos Professionals

Més informació

Química

Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat

Més informació

Química Industrial

Més informació

Sanitat

Anatomia Patolològica i Citodiagnòstic

Més informació

Dietètica

Més informació

Documentació i Administració Sanitàries

Més informació

Higiene Bucodental

Més informació

Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

Més informació

Laboratori Clínic i Biomèdic

Més informació

Seguretat i Medi ambient

Educació i Control Mediambiental

Més informació

Química i Salut Ambiental

Més informació

Serveis socioculturals i a la comunitat

Animació Sociocultural i Turística

Més informació

Educació Infantil

Més informació

Integració Social

Més informació

Promoció d’Igualtat de Gènere

Més informació

Transport i Manteniment de vehicles

Automoció

Més informació

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.