Ajuntament de Reus

Centres de formació d'adults (CFA)

L’educació d’adults comprèn les activitats d’aprenentatge que permet que les persones adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements. L’oferta educativa dels centres de formació d’adults té com a finalitat respondre a les necessitats i demandes formatives de l’entorn. 

Requisits d'accés

Poden accedir a l'educació d'adults les persones que compleixin 18 o més anys durant l'any natural en què inicien la formació. També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys si tenen un contracte laboral que les impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari o si són esportistes d'alt rendiment.

Excepcionalment, els serveis territorials corresponents o, si escau, la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona pot autoritzar, amb un informe previ de la Inspecció d'Educació, la incorporació d'alumnes majors de 16 anys que no compleixen els requisits anteriors, però que es trobin amb circumstàncies que els impedeixen assistir als centres educatius ordinaris o que no hagin estat escolaritzats en el sistema educatiu espanyol.

Al curs de formació específica per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà poden accedir les persones que compleixin 17 o més anys.

Sense família

COMPETIC 1

Més informació

COMPETIC 2

Més informació

COMPETIC 3

Més informació

COMPETIC Inicial

Més informació

Formació instrumental

Més informació

Graduat en educació secundària obligatòria per a persones adultes (GESO)

Més informació

Llengua anglesa

Més informació

Llengua castellana

Més informació

Llengua catalana

Més informació

Preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà

Més informació

Preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior

Més informació

Preparació per a les proves d'accés a la universitat

Més informació

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.